“ගැහැණුන්ට දේශපාලනය ඇලජික්ද – දේශපාලනයට ගැහැණු ඇලජික්ද?”

March 8, 2015

මෙවර ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය නිමිති කොටගෙන නිදහස උදෙසා කාන්තා ව්‍යාපාරය සංවිධානය කරන ලද “ගැහැණුන්ට දේශපාලනය ඇලජික්ද – දේශපාලනයට ගැහැණු ඇලජික්ද?” සංවාද සභාව.

 

29 14 4

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p